eFusion

ČINNOSTI

Výskum & vývoj

Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o. vyvíja svoju činnosť najmä v oblastiach:

  • Výskum a vývoj technológií pre systematické využívanie zemských zdrojov.
  • Inžinierska, projekčná podpora pri transfere nových technológii a dodávkach novej techniky pre výrobné systémy a robotizované pracoviská súvisiace s využívaním zemských zdrojov.
  • Odborná profesná príprava, vzdelávanie a tréning špecialistov pre oblasť výskumu a vývoja nových technológii.
  • Účasť v profesných a medzinárodných podnikateľských združeniach a klastroch.
  • Iniciovať a podporovať vznik profesných inovačných centier a konzorcií pre spoluprácu členov z priemyslu a univerzít na podporu výskumu, transferu nových technológií v jednotlivých regiónoch.
  • Spoluúčasť na vyrovnávaní regionálnych disparít, podpore rozvoja sofistikovaných výrob a rozširovaní zamestnanosti s vyššou kvalifikačnou úrovňou.

Cieľom uvedenej služby je napĺňanie inovačných stratégií, zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov pomocou výskumno-vývojových kapacít pretavujúcich výsledky výskumu a vývoja do aplikačnej praxe. Príprava konceptov, základný výskum, vývoj a aplikačná prax pre všetkých partnerov, ktorí prejavia záujem o spoluprácu pri realizácii inovačných myšlienok, prioritne so zameraním na výskum a vývoj technológií pre systematické využívanie zemských zdrojov. Ponúkame inžiniersku a projekčnú podporu pri transfere nových technológii a dodávkach novej techniky pre výrobné systémy a robotizované pracoviská súvisiace s využívaním zemských zdrojov, odbornú profesnú prípravu a tréning špecialistov pre oblasť výskumu a vývoja nových technológií v rôznych oblastiach.

Technologický klaster sa svojim profilom orientuje na poradenstvo, riadenie, koordináciu projektových výskumno-vývojových činností, zároveň chce byť  garantom profesionality pri koordinácii a kooperácii na rozvojových projektoch, plánoch a programoch v širšom spektre výskumno-vývojových úloh. Ponúkame optimalizáciu postupov, konzultácie a riešenie pomocou vlastného know-how v oblastiach technických a prírodných vied pre  projektové výskumno-vývojové zámery prioritne zamerané na využívanie zemských zdrojov. Ponúkame partnerstvo ako nástroj spolupráce, všetkým ktorí o to prejavia záujem aj v ostatných vedných odboroch.  Hlavnou ambíciou bolo, je a bude odborne pôsobiť pri kreovaní, príprave a implementácii výskumno-vývojových úloh, či už vlastných, alebo aj iných projektových zámerov. Hlavnou úlohou  je v takom prípade poskytovať komplexné a profesionálne služby.

Cieľom tejto služby je napĺňať inovačné stratégie, zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských výskumno-vývojových kapacít, prehĺbenie tuzemskej odbornej profilácie a účasti v medzinárodných zoskupeniach. Koncentrovať úsilie do spolupráce na výskume a vývoji technológií pre systematické využívanie zemských zdrojov, pri transfere nových technológii a dodávkach novej techniky pre výrobné systémy a robotizované pracoviská súvisiace s využívaním zemských zdrojov v úzkej spolupráci aj s medzinárodnými výskumno-vývojovými organizáciami. Prehlbovať spoluprácu pre prípravu a tréning špecialistov pre oblasť výskumu a vývoja nových technológii, účasť v profesných a medzinárodných podnikateľských združeniach a klastroch, iniciovanie a podporovanie vzniku profesných inovačných centier a konzorcií pre spoluprácu členov z priemyslu a univerzít na podporu výskumu, transferu nových technológií v jednotlivých regiónoch, podpora rozvoja sofistikovaných výrob cez medzinárodnú spoluprácu.