SVK Phone +421 55 XX XX XXX info@efusion.sk facebook/efusion

 

O NÁS AKTUALITY CINNOSTI TECHNOLÓGIA PROJEKTY SPOLUPRÁCA FOTOGAÉRIA KONTAKT

 

 

ČINNOSTI

   

 

Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o. vyvíja svoju činnosť najmä v oblastiach:

 • Výskum a vývoj technológií pre systematické využívanie zemských zdrojov.
 • Inžinierska, projekčná podpora pri transfere nových technológii a dodávkach novej techniky pre výrobné systémy a robotizované pracoviská súvisiace s využívaním zemských zdrojov.
 • Odborná profesná príprava, vzdelávanie a tréning špecialistov pre oblasť výskumu a vývoja nových technológii.
 • Účasť v profesných a medzinárodných podnikateľských združeniach a klastroch.
 • Iniciovať a podporovať vznik profesných inovačných centier a konzorcií pre spoluprácu členov z priemyslu a univerzít na podporu výskumu, transferu nových technológií v jednotlivých regiónoch.
 • Spoluúčasť na vyrovnávaní regionálnych disparít, podpore rozvoja sofistikovaných výrob a rozširovaní zamestnanosti s vyššou kvalifikačnou úrovňou.

Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o. bol založený za účelom dosiahnutia nasledovných cieľov:

 • Vytvoriť podmienky pre vznik centier výskumu a vývoja, transferu nových technológií a inovácií zabezpečujúcich vývoj nových výrobkov, technologických procesov a skúšobnej techniky pre systematické využívanie zemských zdrojov.
 • Posilniť projekčno-dodávateľské, skúšobné a servisné kapacity pre obory umožňujúce rozvoj technológií pre využívanie zemských zdrojov, automatizačnej a robotickej techniky a komponentov pre ich stavbu.
 • Podporovať proces zlepšovania kvality vzdelávacích a tréningových programov ponúkaných miestnymi univerzitami vrátane rozvoja excelentných pracovísk s priemyslom.
 • Koordinovať marketing a prípravu spoločných výskumných a rozvojových projektov pre tuzemské a zahraničné grantové programy, štátne a európske podporné fondy.
 • Koordinovať spoločné aktivity v európskych technologických platformách a pre využitie na rozvoj výskumu a podnikateľského prostredia so zahraničnými partnermi.
 • Vytvoriť platformu pre efektívnu spoluprácu medzi regionálnymi inštitúciami a programami s podnikateľskými a univerzitnými pracoviskami v rozvoji inovácii a zamestnanosti.

Činnosti podporujúce prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe

  Cieľom uvedenej služby je napĺňanie inovačných stratégií, zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov pomocou výskumno-vývojových kapacít pretavujúcich výsledky výskumu a vývoja do aplikačnej praxe. Príprava konceptov, základný výskum, vývoj a aplikačná prax pre všetkých partnerov, ktorí prejavia záujem o spoluprácu pri realizácii inovačných myšlienok, prioritne so zameraním na výskum a vývoj technológií pre systematické využívanie zemských zdrojov. Ponúkame inžiniersku a projekčnú podporu pri transfere nových technológii a dodávkach novej techniky pre výrobné systémy a robotizované pracoviská súvisiace s využívaním zemských zdrojov, odbornú profesnú prípravu a tréning špecialistov pre oblasť výskumu a vývoja nových technológií v rôznych oblastiach.

Poradenstvo a expertíza v oblasti výskumu a vývoja
  Záujmové združenie sa svojim profilom orientuje na poradenstvo, riadenie, koordináciu projektových výskumno-vývojových činností, zároveň chce byť  garantom profesionality pri koordinácii a kooperácii na rozvojových projektoch, plánoch a programoch v širšom spektre výskumno-vývojových úloh. Ponúkame optimalizáciu postupov, konzultácie a riešenie pomocou vlastného know-how v oblastiach technických a prírodných vied pre  projektové výskumno-vývojové zámery prioritne zamerané na využívanie zemských zdrojov. Ponúkame partnerstvo ako nástroj spolupráce, všetkým ktorí o to prejavia záujem aj v ostatných vedných odboroch.  Hlavnou ambíciou bolo, je a bude odborne pôsobiť pri kreovaní, príprave a implementácii výskumno-vývojových úloh, či už vlastných, alebo aj iných projektových zámerov. Hlavnou úlohou  je v takom prípade poskytovať komplexné a profesionálne služby.

Činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu

  Cieľom tejto služby je napĺňať inovačné stratégie, zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských výskumno-vývojových kapacít, prehĺbenie tuzemskej a  odbornej profilácie a účasti v medzinárodných zoskupeniach. Koncentrovať úsilie do spolupráce na výskume a vývoji technológií pre systematické využívanie zemských zdrojov, pri transfere nových technológii a dodávkach novej techniky pre výrobné systémy a robotizované pracoviská súvisiace s využívaním zemských zdrojov v úzkej spolupráci aj s medzinárodnými výskumno-vývojovými organizáciami. Prehlbovať spoluprácu pre prípravu a tréning špecialistov pre oblasť výskumu a vývoja nových technológii, účasť v profesných a medzinárodných podnikateľských združeniach a klastroch, iniciovanie a podporovanie vzniku profesných inovačných centier a konzorcií pre spoluprácu členov z priemyslu a univerzít na podporu výskumu, transferu nových technológií v jednotlivých regiónoch, podpora rozvoja sofistikovaných výrob cez medzinárodnú spoluprácu.